Nykøbing Sjælland &Odsherreds 

             Marineforening

  

Generalforsamling 2019

23 februar kl. 18.30

 

1.:               Efter velkomst ved formanden hejstes flaget, hvorefter vi  holdt  1 min. stilhed til ære for årets  døde;- æret være deres minde! Herefter valgte forsamlingen Søren Brusgaard som dirigent. SB erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt, og gav ordet til formand Kurt M Jensen.

 

2.:              Bestyrelsens beretning ved Formanden om årets aktiviteter og tiltag blev gennemgået. Specielt er, at organisationernes hus gerne ser os ”ude” , så de måske nemmere kan få solgt huset! Desværre for dem er vi ikke så interesseret i at sælge.  Forsamlingen godkendte herefter beretningen.

 

3.:              Fremlæggelse af revideret årsregnskab ved Kassereren Ole Wilken. Regnskabet godkendt. Bem.: Bent Andersen, revisor: Vi skylder Ole W. tak for et overskueligt regnskab!

 

4.:              Forslag fra bestyrelsen: Vi har stadig ønske om at forbedre udsugningen i stuen, og er ved at indhente tilbud herom og regner med en udgift i omegnen af 25.000 kr.

 

5.:              Indkomne forslag: Ingen

 

6.:              Bestyrelsen forslår uændret kontingent.  Dette blev vedtaget.

 

7.:              Valg til Bestyrelsen:   kasserer Ole Wilken genvalgt.  Niels Juhl Hansen:

                 Genvalgt. I stedet for Christian Westh, som ikke ønsker genvalg blev Palle

                  J. Petersen foreslået og valgt. Som Suppleanter valgtes : Lars Petersen     

                  Peter ”Petson”.

 

8.:              Valg af 2 revisorer:  Bent Andersen og Søren Brusgaard valgt. Som revisorsuppleant valgtes Jens Ove Lindholdt.

 

9.:              Valg af sendemænd: Kurt M Jensen og Niels Ebbe,

 

10.:            Valg af flagbærere:   Lars Petersen og Kim Sømand genvalgt.

 

11.:             Eventuelt: Arne ”Nålen” modtog 40-års nålen. Herefter uddeltes               

Gavekort til årets frivillige medhjælpere-tak for indsatsen!

Efter Tak til dirigenten blev flaget strøget og generalforsamlingen blev erklæret slut; man kunne så vende opmærksomheden  på de gule ærter.

Tilstede var 33 medlemmer.

 

/ref.: C.W.

  Videre til Billeder