Marineforeningen

                                 Nykøbing Sj. & Odsherred

Generalforsamling 2017

24 februar kl. 18.30

 

1.:              Efter velkomst ved formanden hejstes flaget, hvorefter vi  holdt  1 min. stilhed til ære for årets 9 døde- æret være deres minde! Herefter valgte forsamlingen Søren Brusgaard som dirigent. SB erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt, og gav ordet til formand Kurt M Jensen.

 

2.:              Bestyrelsens beretning ved Kurt M Jensen (vedlagt). Forsamlingen

                 Godkendte beretningen.

 

3.:              Fremlæggelse af revideret årsregnskab ved formanden. Regnskabet godkendt.

 

4.:              Planer for tiltag i den kommende tid: - male stuen færdig . Nyt udsugningsanlæg. Der er også varslet ændringer i ejerforhold i Huset, herom mere efter bestyrelsesmøde i Organisationernes Hus 13 marts 2017. For Marinestuen deltager Kurt og Christian.

 

5.:              Indkomne forslag: Ingen

 

6.:              Bestyrelsen forslår uændret kontingent.  Dette vedtaget. Landsstyrelsen varsler 10 kr.´s stigning fra 2018.

 

7.:              Valg af kasserer: ingen opstillede. Vi køber stadig hjælp udefra.

                 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Niels Juhl Hansen og Christian Westh.

                 Begge genvalgt.

                 Valg af suppleanter: Kejser og Peter Petterson valgt.

 

8.:              Valg af 2 revisorer:  Bent Andersen og Carl Brosnan valgt. Som revisorsuppleant valgtes Søren Brusgaard.

 

9.:              Valg af sendemænd: Kurt M Jensen, Niels Ebbe, Niels Juhl og Christian Westh valgt.

 

10.:            Valg af flagbærere:  Leon Poulsen og Lars Petersen genvalgt.

 

11.:             Eventuelt:

Åbningsdag i julen (2.juledag), bst. arbejder for ideen. Claus Berg spurgte til vores manglende synlighed i ”Dannebrog”. Kurt beklagede dette, f.eks burde Sleipner-besøget være omtalt.

Leif Zacho varslede besøg af Nykke-klubben (Billard) i vores åbningstid på deres Strækmarch. (5-10 mand). De skal være velkomne. Ole Gørlund foreslog besøg på Den Blå Planet. Kurt varslede kommende sommerturs-ide: ”Kalundborg og Omegn” , med spisning i Kalundborg Marineforening.

Herefter nævnte formanden 4 jubilarer i stuen, hvor af ingen dog var til stede. Tegnene udleveres, når vi ser dem.

Herefter honorerede  formanden vores 10 frivillige arbejdere og takkede for deres indsats.

 

Efter Tak til dirigenten blev flaget strøget og generalforsamlingen blev erklæret slut; man kunne så vende opmærksomheden  på de gule ærter.

Tilstede var 30 medlemmer.

 

/ref.: C.W.

 

  Videre til billeder