Ordinær

                                     Genralforsamling   2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling,

i henhold til vedtægternes § 32, stk. 1.

Fredag d. 23. februar 2018 kl. 18.30 i fællessalen

                        DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Bestyrelsens forslag, herunder evt. orientering om planer for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Fremlæggelse af evt. budget og fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af sendemænd.

10. Valg af flagbærere.

11. Eventuelt

HUSK: Forslag til behandling skal være formanden skriftligt i h

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter den officielle del af generalforsamlingen er overstået, serveres der gule ærter,

 til de medlemmer der har tilmeldt sig og betalt  i forvejen.

 Pris for gule ærter m.m. kr. 100.- . Tilmelding til skafning + betaling senest den 18. feb. 2018.

             

            Retur til forside